Polityka rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Trade Tech Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Nowowiejska 1/3 lok.9, 00-643 Warszawa („Administrator”);
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Pani/Pana danych osobowych mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: iod@tradetech.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie upoważniony personel Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
 2. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.